گواهی نامه صلاحیت ماده 4 قانون حمایت از احیاء ، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری خرداد 98

گواهی نامه عضویت انجمن صنفی انبوه سازان مسکن شهریور 98

عضویت انجمن صنفی انبوه سازان شهریور 98

گواهی نامه عضویت انجمن صنفی انبوه سازان مسکن مهر 96

گواهی نامه عضویت انجمن صنفی انبوه سازان مسکن مرداد 97