• قانون تجارت، قانون کار، قانون تامین اجتماعی، قانون مدنی و قوانین تخصصی موضوع فعالیت
  • قانون مجازات اسلامی
  • قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده
  • قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و مقررات ملی ساختمان
  • مقررات و ضوابط شهرداری و سایر بخش نامه ها و دستور العمل های مراجع ذی طلاح

قوانین و مقررات حاکم بر فعایت شرکت